• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Chi Phí, Bảo Hiểm Và Cước Tàu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chi phí, bảo hiểm, cước tàu là Cost, Insurance and Freight, có phiên âm cách đọc là /kɒst ɪnˈʃʊərəns ənd freɪt/.

CIF được viết tắt của Cost , Insurance ,Freight (chi phí, bảo hiểm, cước tàu), là điều kiện giao hàng tại cảng dỡ hàng hay cảng đến, khi tàu cập bên, người bán hết trách nhiệm và chuyển giao cho người mua. Điểm chuyển giao rủi ro là nơi mà hàng hóa được bốc xuống ở cảng dỡ hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chi phí, bảo hiểm và cước tàu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Freight, Insurance and Charges (FIC) – Cước phí, bảo hiểm và các chi phí khác
 2. Cost, Freight and Marine Insurance (CFMI) – Giá, Cước tàu và Bảo hiểm hàng hải
 3. Cost, Insurance, and Transport (CIT) – Giá, Bảo hiểm và Vận chuyển
 4. Cost, Freight, and Cargo Insurance (CFCI) – Giá, Cước và Bảo hiểm hàng hóa
 5. Freight, Insurance, and Delivery (FID) – Cước phí, Bảo hiểm và Giao hàng
 6. CIF Shipping – Chi phí, bảo hiểm và cước tàu
 7. CIF Price – Giá CIF
 8. CIF Cost – Chi phí CIF
 9. CIF Charges – Các chi phí CIF
 10. CIF Terms – Điều khoản CIF

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Cost, Insurance and Freight” với nghĩa là “chi phí, bảo hiểm, cước tàu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The seller has agreed to deliver the goods under Cost, Insurance and Freight terms, covering all expenses up to the named port of destination. => Người bán đã đồng ý giao hàng theo điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu, bao gồm tất cả các chi phí đến cảng đích đã được định.
 2. The CIF price includes the cost of the goods, marine insurance, and freight charges to the destination port. => Giá CIF bao gồm giá tiền hàng, bảo hiểm hàng hải và cước phí vận chuyển đến cảng đích.
 3. The contract specifies that the delivery is under Cost, Insurance and Freight terms, with the seller taking responsibility until the goods are loaded onto the vessel. => Hợp đồng xác định rõ ràng rằng giao hàng theo điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu, với người bán chịu trách nhiệm cho đến khi hàng hóa được nạp lên tàu.
 4. CIF terms require the seller to provide insurance coverage for the goods during transit to protect against loss or damage. => Điều khoản CIF yêu cầu người bán cung cấp bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển để bảo vệ khỏi thiệt hại.
 5. Under Cost, Insurance and Freight terms, the buyer is responsible for clearing the goods through customs and arranging further transportation to the final destination. => Dưới điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu, người mua chịu trách nhiệm thông quan hàng hóa và sắp xếp vận chuyển tiếp theo đến địa điểm cuối cùng.
 6. The seller’s obligation under CIF ends when the goods are loaded onto the vessel and the necessary insurance coverage is secured. => Nghĩa vụ của người bán theo điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu kết thúc khi hàng hóa được nạp lên tàu và bảo hiểm cần thiết được mua.
 7. CIF shipping terms are commonly used for international trade involving ocean shipments, providing added security for both the buyer and the seller. => Điều khoản vận chuyển CIF thường được sử dụng cho thương mại quốc tế liên quan đến vận chuyển đường biển, cung cấp thêm bảo đảm cho cả người mua và người bán.
 8. The buyer has the right to inspect the goods before shipment under Cost, Insurance and Freight terms. => Người mua có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển theo điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu.
 9. The seller will provide the necessary documents, including the insurance policy and bill of lading, for the buyer to take possession of the goods at the destination port under CIF terms. => Người bán sẽ cung cấp các giấy tờ cần thiết, bao gồm chính sách bảo hiểm và vận đơn, để người mua nhận hàng tại cảng đích theo điều khoản Chi phí, Bảo hiểm và Cước tàu.
 10. CIF terms offer a balance of responsibility between the buyer and the seller, ensuring smooth and secure transportation of goods from origin to destination. => Điều khoản CIF cung cấp sự cân đối trách nhiệm giữa người mua và người bán, đảm bảo vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc đến điểm đích một cách thuận lợi và an toàn.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức