• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Hàng Gửi Theo Tỷ Lệ Phần Trăm Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm Percentage Shipment, có phiên âm cách đọc là /ˈpɑːrʃəl dɪˈlɪvəri/.

Hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm “Percentage Shipment” trong lĩnh vực vận chuyển và logistics ám chỉ việc gửi một lượng hàng cụ thể dưới dạng một phần trăm của tổng lượng hàng hóa từ một điểm đến điểm khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Proportionate Shipment – Hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm
 2. Percentage-based Consignment – Hàng gửi dựa trên tỷ lệ phần trăm
 3. Fractional Cargo – Hàng hóa theo tỷ lệ phần trăm
 4. Portion Allocation – Phân chia hàng theo tỷ lệ phần trăm
 5. Pro Rata Shipment – Gửi hàng theo tỷ lệ phần trăm
 6. Share-based Dispatch – Gửi hàng dựa trên tỷ lệ phần trăm
 7. Divided Consignment – Hàng gửi chia thành tỷ lệ phần trăm
 8. Ratio Delivery – Giao hàng theo tỷ lệ phần trăm
 9. Partly Dispatch – Gửi hàng một phần theo tỷ lệ phần trăm
 10. Equitable Shipment – Gửi hàng công bằng theo tỷ lệ phần trăm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Percentage Shipment” với nghĩa là “hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The supplier agreed to a percentage shipment, where the goods will be sent in proportion to the total order quantity. => Nhà cung cấp đồng ý với hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm, nơi hàng hóa sẽ được gửi theo tỷ lệ tương ứng với tổng số lượng đơn hàng.
 2. Our company often arranges percentage shipments to ensure optimal distribution of products to various locations. => Công ty chúng tôi thường xuyên sắp xếp hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm để đảm bảo việc phân phối sản phẩm tối ưu đến các địa điểm khác nhau.
 3. The customer requested a percentage shipment so that each branch receives an equal share of the ordered items. => Khách hàng yêu cầu hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm để mỗi chi nhánh nhận được cùng một phần đồ hàng đã đặt.
 4. To meet the diverse demands of our customers, we utilize percentage shipments to accommodate varying product preferences. => Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chúng tôi sử dụng hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm để phù hợp với sở thích sản phẩm khác nhau.
 5. The supplier employs a flexible approach by offering percentage shipments based on customer requirements. => Nhà cung cấp áp dụng phương pháp linh hoạt bằng cách cung cấp hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm dựa trên yêu cầu của khách hàng.
 6. We use percentage shipments to ensure that each retailer receives a fair allocation of the products. => Chúng tôi sử dụng hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm để đảm bảo rằng mỗi nhà bán lẻ nhận được phân chia công bằng của các sản phẩm.
 7. The distribution of raw materials is done through percentage shipments, allowing for efficient production planning. => Việc phân phối nguyên liệu thô được thực hiện thông qua hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm, cho phép lập kế hoạch sản xuất hiệu quả.
 8. The company’s logistics strategy includes percentage shipments to optimize inventory management and reduce holding costs. => Chiến lược logistics của công ty bao gồm hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm để tối ưu hóa quản lý tồn kho và giảm chi phí giữ hàng.
 9. The decision to use percentage shipments was driven by the need to evenly distribute products among different regions. => Quyết định sử dụng hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm được thúc đẩy bởi nhu cầu phân phối đồ hàng đồng đều trong các vùng khác nhau.
 10. Our business model involves percentage shipments as a way to tailor our delivery process to specific customer preferences. => Mô hình kinh doanh của chúng tôi bao gồm hàng gửi theo tỷ lệ phần trăm như một cách để điều chỉnh quy trình giao hàng theo sở thích cụ thể của khách hàng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức