• Phone/Zalo: 0898 880 789
 • thanhhungvietnam.info@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.80.49

Tin Tức

Kho Vận Tự Động Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, kho vận tự động hóa là Automated warehouse, có phiên âm cách đọc là /ˈɔː.təˌmeɪ.tɪd ˈwɛr.haʊs/.

Kho vận tự động hóa “Automated warehouse” là một khái niệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng và logistics, ám chỉ việc sử dụng các hệ thống tự động hóacông nghệ để thực hiện các hoạt động trong kho vận một cách tự động và hiệu quả.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “kho vận tự động hóa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Automated storage facility: Cơ sở lưu trữ tự động hóa.
 2. Robotized warehouse: Kho vận được robot hóa.
 3. Mechanized storage center: Trung tâm lưu trữ được cơ giới hóa.
 4. Self-operating storage unit: Đơn vị lưu trữ tự hoạt động.
 5. Robotic logistics hub: Trung tâm logistics được robot hóa.
 6. Automated distribution center: Trung tâm phân phối tự động hóa.
 7. Technological warehousing facility: Cơ sở kho vận công nghệ.
 8. AI-driven storage depot: Nhà kho lưu trữ dựa trên trí tuệ nhân tạo.
 9. Mechanized inventory warehouse: Kho vận tồn kho được cơ giới hóa.
 10. Smart automated logistics center: Trung tâm logistics tự động thông minh.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Automated warehouse” với nghĩa là “kho vận tự động hóa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company upgraded its operations by implementing an Automated Warehouse, resulting in increased efficiency. => Công ty nâng cấp hoạt động của mình bằng cách triển khai một Kho vận tự động hóa, dẫn đến tăng hiệu quả.
 2. The Automated Warehouse uses robotics and advanced technology to manage inventory seamlessly. => Kho vận tự động hóa sử dụng robot và công nghệ tiên tiến để quản lý tồn kho một cách liền mạch.
 3. With the integration of AI, the Automated Warehouse can predict demand patterns and optimize stock levels. => Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, Kho vận tự động hóa có thể dự đoán mô hình nhu cầu và tối ưu hóa mức tồn kho.
 4. The company’s transition to an Automated Warehouse improved accuracy and reduced the need for manual intervention. => Sự chuyển đổi sang Kho vận tự động hóa của công ty cải thiện độ chính xác và giảm nhu cầu can thiệp thủ công.
 5. The Automated Warehouse operates 24/7, ensuring continuous processing and order fulfillment. => Kho vận tự động hóa hoạt động 24/7, đảm bảo xử lý liên tục và đáp ứng đơn hàng.
 6. The efficiency of the supply chain was significantly enhanced after the implementation of the Automated Warehouse. => Hiệu suất của chuỗi cung ứng được cải thiện đáng kể sau khi triển khai Kho vận tự động hóa.
 7. The Automated Warehouse optimizes space utilization and minimizes errors in inventory management. => Kho vận tự động hóa tối ưu hóa việc sử dụng không gian và giảm thiểu lỗi trong quản lý tồn kho.
 8. The company invested in cutting-edge technology to create an Automated Warehouse for faster order processing. => Công ty đầu tư vào công nghệ tiên tiến để tạo ra một Kho vận tự động hóa để xử lý đơn hàng nhanh hơn.
 9. The Automated Warehouse is equipped with state-of-the-art robotics and IoT devices for seamless operations. => Kho vận tự động hóa được trang bị robot và thiết bị IoT tiên tiến để hoạt động liền mạch.
 10. The company’s transition to an Automated Warehouse reflects its commitment to technological advancement in logistics. => Sự chuyển đổi sang Kho vận tự động hóa của công ty phản ánh cam kết của họ đối với sự tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực logistics.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức