• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Lưu Trữ Tài Liệu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lưu trữ tài liệu là Store document, có phiên âm cách đọc là /stɔr ˈdɑkjəmɛnt/.

Lưu trữ tài liệu “Store document”quá trình hoặc hệ thống sắp xếp và bảo quản tài liệu, thông tin, hoặc dữ liệu để giữ chúng an toàn, có thể tìm thấy, và sử dụng dễ dàng trong tương lai. Hoạt động này đảm bảo rằng tài liệu quan trọng không bị mất, hỏng, hoặc bị thất lạc và có thể được truy cập khi cần thiết.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lưu trữ tài liệu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Data storage – Lưu trữ dữ liệu
 2. File storage – Lưu trữ tập tin
 3. Data retention – Bảo quản dữ liệu
 4. Data archiving – Lưu trữ dữ liệu lâu dài
 5. Document storage – Lưu trữ tài liệu
 6. Data management – Quản lý dữ liệu
 7. Data preservation – Bảo tồn dữ liệu
 8. Record keeping – Bảo quản hồ sơ
 9. Information storage – Lưu trữ thông tin
 10. Digital storage – Lưu trữ số hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Store document” với nghĩa là “lưu trữ tài liệu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need to store documents related to the project for future reference. => Chúng ta cần lưu trữ các tài liệu liên quan đến dự án để tham khảo sau này.
 2. The company has implemented a new system to efficiently store documents in digital format. => Công ty đã triển khai một hệ thống mới để lưu trữ tài liệu một cách hiệu quả dưới dạng số hóa.
 3. It’s essential to securely store important legal documents to ensure compliance with regulations. => Việc lưu trữ an toàn các tài liệu pháp lý quan trọng là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định.
 4. The archive room is where we store documents that are no longer in active use. => Phòng lưu trữ là nơi chúng tôi lưu trữ các tài liệu không còn được sử dụng trong công việc hàng ngày.
 5. Our cloud-based storage system allows us to store documents securely and access them from anywhere. => Hệ thống lưu trữ dựa trên đám mây của chúng tôi cho phép chúng tôi lưu trữ tài liệu một cách an toàn và truy cập chúng từ bất kỳ đâu.
 6. Please make sure to store all financial documents in the designated folder. => Xin hãy đảm bảo lưu trữ tất cả các tài liệu tài chính trong thư mục đã chỉ định.
 7. The company policy requires employees to store documents in an organized manner for easy retrieval. => Chính sách của công ty yêu cầu nhân viên lưu trữ tài liệu một cách có tổ chức để dễ dàng truy xuất.
 8. We store documents in both physical and digital formats to ensure redundancy. => Chúng tôi lưu trữ tài liệu ở cả dạng vật lý và số hóa để đảm bảo tính dự phòng.
 9. Our primary goal is to efficiently store and manage documents to improve workflow. => Mục tiêu chính của chúng tôi là lưu trữ và quản lý tài liệu một cách hiệu quả để cải thiện quy trình làm việc.
 10. You can use this software to store documents securely and share them with team members. => Bạn có thể sử dụng phần mềm này để lưu trữ tài liệu một cách an toàn và chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức