• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Trung Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, trung chuyển là Transshipment, có phiên âm cách đọc là /trænˈʃɪpmənt/.

Trung chuyển “Transshipment” là dùng làm chỗ tạm chứa hàng hóa trước khi đưa đi nơi khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “trung chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Transshipment: Trung chuyển
 2. Transfer: Trung chuyển
 3. Interchange: Trung chuyển
 4. Relay: Trung chuyển
 5. Shift: Trung chuyển
 6. Transferal: Trung chuyển
 7. Conveyance: Trung chuyển
 8. Transference: Trung chuyển
 9. Shifting: Trung chuyển
 10. Transit: Trung chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Transshipment” với nghĩa là “trung chuyển” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The transshipment of goods between different ports is essential for global trade. => Trung chuyển hàng hóa giữa các cảng khác nhau là vô cùng quan trọng đối với thương mại toàn cầu.
 2. The port serves as a major transshipment hub for goods moving between continents. => Cảng phục vụ là một trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng cho việc di chuyển hàng hóa giữa các châu lục.
 3. The transshipment process allows for the efficient distribution of goods to various destinations. => Quá trình trung chuyển cho phép phân phối hàng hóa hiệu quả đến các điểm đích khác nhau.
 4. Customs clearance is an important step in the transshipment of goods to ensure compliance with regulations. => Thủ tục hải quan là một bước quan trọng trong quá trình trung chuyển hàng hóa để đảm bảo tuân thủ các quy định.
 5. The company uses transshipment as a cost-effective way to move goods to remote regions. => Công ty sử dụng trung chuyển như một cách tiết kiệm chi phí để vận chuyển hàng hóa đến các khu vực xa xôi.
 6. Transshipment requires careful coordination among various transportation modes. => Trung chuyển đòi hỏi phối hợp cẩn thận giữa các phương tiện vận chuyển khác nhau.
 7. The increase in transshipment activity has improved the port’s economic prospects. => Sự gia tăng hoạt động trung chuyển đã cải thiện triển vọng kinh tế của cảng.
 8. The strategic location of the port makes it an ideal transshipment center for the region. => Vị trí chiến lược của cảng làm cho nó trở thành trung tâm trung chuyển lý tưởng cho khu vực.
 9. Transshipment plays a significant role in optimizing supply chain efficiency. => Trung chuyển đóng một vai trò quan trọng trong tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng.
 10. The port has invested in modern facilities to handle the increasing volume of transshipment. => Cảng đã đầu tư vào các cơ sở hiện đại để xử lý lượng trung chuyển ngày càng tăng.
By Nguyễn Thành Hưng -
Rate this post

Thông tin khác

 • Hoãn Lại Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, hoãn lại là Postpone, có phiên âm cách đọc là . Hoãn lại “Postpone” là hành động lùi lại thời điểm hoặc thay đổi thời gian của một sự kiện, hoạt...

 • Đường Cùng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, đường cùng là Dead end, có phiên âm cách đọc là . Đường cùng “Dead end”, còn được gọi là “dead end,” là một loại con đường hoặc hẻm không...

 • Vận Đơn Vô Danh Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, vận đơn vô danh là Bearer BL, có phiên âm cách đọc là /ˈbeərər ˈbiːˈel/. Vận đơn vô danh “Bearer BL” là một loại vận đơn đúng với cái tên của...

 • Xe Điện Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe điện là Electric Vehicles, có phiên âm cách đọc là /ɪˈlɛktrɪk ˈviːɪkəlz/. “Xe điện” trong tiếng Anh được gọi là “Electric vehicle” hoặc viết tắt là “EV”. Là một loại...

 • Xe Tải Dành Riêng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe tải dành riêng là Dedicated Truck, có phiên âm cách đọc là /ˈdɛdɪˌkeɪtɪd trʌk/. “Xe tải dành riêng” trong tiếng Anh được gọi là “Dedicated Truck” hoặc “Exclusive Truck”. Ám...

 • Vận Tải Đường Bộ Tiếng Anh Là Gì

  Trong Tiếng Anh, vận tải đường bộ là Road Transport, có phiên âm cách đọc là /roʊd ˈtrænspɔrt/ Vận tải đường bộ “Road Transport” là quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi này...

Tin Tức