• Phone/Zalo: 0888 889968
 • xetaithanhhung.vn@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
0888 889968

Vận Đơn Thứ Cấp Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn thứ cấp là House Bill of Lading, có phiên âm cách đọc là /haʊs bɪl ʌv ˈleɪdɪŋ/.

Vận đơn thư cấp “House Bill of Lading” là vận đơn đường biển do công ty giao nhận vận tải (freight forwarder) phát hành, dịch là “vận đơn nhà”, thường được viết tắt là HBL, HB/L, hay House Bill.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn thứ cấp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. House Bill of Lading, “HBL”: Vận đơn nhà chở hoặc Vận đơn thứ cấp
 2. Tàu chuyến chính: Main Voyage
 3. Vận đơn tổng: Combined Transport Bill of Lading
 4. Vận đơn kết hợp: Combined Bill of Lading
 5. Vận đơn con: Subsidiary Bill of Lading
 6. Vận đơn tách: Split Bill of Lading
 7. Vận đơn con trùng lắp: Duplicate Subsidiary Bill of Lading
 8. Vận đơn thay thế: Replacement Bill of Lading
 9. Vận đơn phụ: Supplementary Bill of Lading
 10. Vận đơn bổ sung: Additional Bill of Lading

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “House Bill of Lading” với nghĩa là “vận đơn thứ cấp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The House Bill of Lading is issued by the freight forwarder or non-vessel operating common carrier (NVOCC). => Vận đơn thứ cấp được phát hành bởi công ty gửi hàng hoặc nhà vận tải không sở hữu tàu.
 2. The House Bill of Lading serves as an intermediary document between the shipper and the main carrier. => Vận đơn thứ cấp là tài liệu trung gian giữa người gửi và nhà chở chính.
 3. In a multimodal transport scenario, the House Bill of Lading covers the transport from the origin to the port of loading and from the port of discharge to the final destination. => Trong trường hợp vận chuyển đa phương thức, vận đơn thứ cấp bao gồm vận chuyển từ nơi xuất phát đến cảng xếp và từ cảng dỡ đến điểm đích cuối cùng.
 4. The House Bill of Lading is a negotiable document that can be used for the transfer of ownership and negotiation of goods. => Vận đơn thứ cấp là một tài liệu có thể chuyển nhượng chủ quyền và đàm phán hàng hóa.
 5. The House Bill of Lading is commonly used in door-to-door shipping services provided by freight forwarders. => Vận đơn thứ cấp thường được sử dụng trong dịch vụ vận chuyển từ cửa hàng đến cửa hàng do các công ty gửi hàng cung cấp.
 6. The House Bill of Lading contains detailed information about the consignor, consignee, shipping route, and description of goods. => Vận đơn thứ cấp chứa thông tin chi tiết về người gửi, người nhận, tuyến đường vận chuyển và mô tả hàng hóa.
 7. In international trade, the House Bill of Lading acts as evidence of the contract of carriage between the shipper and the freight forwarder. => Trong thương mại quốc tế, vận đơn thứ cấp là chứng cứ về hợp đồng vận chuyển giữa người gửi và công ty gửi hàng.
 8. The House Bill of Lading can be issued in negotiable or non-negotiable form depending on the needs of the parties involved. => Vận đơn thứ cấp có thể được phát hành dưới dạng chuyển nhượng hoặc không chuyển nhượng tùy thuộc vào nhu cầu của các bên liên quan.
 9. It is essential for the consignee to present the House Bill of Lading to claim the goods at the destination. => Đối với người nhận hàng, việc trình vận đơn thứ cấp là cần thiết để yêu cầu nhận hàng tại điểm đích.
 10. The House Bill of Lading is an essential document in international trade to facilitate smooth cargo movements and ensure the protection of parties’ rights and interests. => Vận đơn thứ cấp là một tài liệu quan trọng trong thương mại quốc tế giúp thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa một cách trôi chảy và đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 bình chọn)

Thông tin khác

Tin Tức